24.10.2018

Výběrové řízení - sněžné děla

N o v á P a k a - 24. 10. 2018

Písemná výzva a zadávací dokumentace

k podání nabídek na dodávku  „Automatické sněžné dělo vrtulové“

(dále jen zakázka)

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).


1. Informace o zadavateli

Základní údaje

Název: Bruslařský klub Nová Paka, z.s.

Sídlo: Havlova 1795, 509 01 Nová Paka

Statutární zástupce: MUDr. Miroslav Forman, předseda

Bohumil Šmika, jednatel

IČ: 47474335

DIČ: CZ47474335

Telefon: 493 539 741

Mob.: 736 683 8231

E-mail: formandent@tiscali.cz

Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osoba ve věcech technických a ve věci soutěže:

Bohumil Šmika, ředitel zimního střediska Nová Paka

Tel. +420 777 857 721

e-mail: smikab@post.cz

2. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů automatických sněžných děl vrtulových,

rok výroby 2018.

Předmět soutěže je definován kompletní zadávací dokumentací veřejné zakázky, která obsahuje:

·Tuto výzvu se zadávací dokumentací k podání cenové nabídky

·Krycí list

·Kupní smlouvu

Kompletní zadávací dokumentace je umístěna na webových stránkách Bruslařského Nová Paka, z.s.( www.hokejnp.cz).

Předpokládaná cena zakázky včetně DPH: 1.500 000,- Kč

3. Doba plnění zakázky

·Předpokládaná doba zahájení plnění veřejné zakázky ihned po podpisu smlouvy

·Dodání předmětu veřejné zakázky nejpozději do 30. listopadu 2018


4. Technické parametry a technické podmínky

-Automatické sněžné dělo vrtulové – 2 ks (dva kusy)

-Mobilní, na kolovém podvozku, s výškově stavitelnými nohami

-Přední hák na rolbu

-Napájecí elektrický kabel min. 5 x 10 mm 2, 63 A – délka 20m

-Připojovací gumová hadice s koncovkami Camlock 2“

-Automatická oscilace nastavitelná po 15 o v rozmezí od 15o do 120o

-Bezolejový kompresor

-Vodní věnec s keramickými tryskami

-Keramické trysky a keramické vložky (pro rozvíření vody)

-Nukleační trysky

-Požadovaný průtok vody tryskami při 40 barech – 480 l/ min.

-Jmenovitý příkon sněžného děla maximálně 18 kW

-Ventilátor s kovovými lopatkami (ne plast)

-Soft start motoru ventilátoru

-Štěrbinový filtr

-Přenosný ovládací panel s možností demontáže

-Servopohon hydrantu

-Kabel k servopohonu hydrantu – 20 m

-LED osvětlení

-Dodávka, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

-Prodloužená záruka na 3 roky

-Certifikát hlučnosti

-Požadovaný servis do 24 hodin

-Technická dokumentace

Nesplnění jakékoliv technické podmínky a technického parametru je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.


5. Požadavky na splnění kvalifikace

Splnění kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží níže uvedené doklady v prosté kopii:

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) Doklad o oprávnění k podnikání, podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

6. Způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. cenu za dodání předmětu veřejné zakázky v souladu s podmínkami soutěže a zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách.

V ceně musí být obsaženy všechny práce, dodávky, služby, výkony a činnosti nutné
ke zdárnému plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zpracována a členěna bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

Součástí nabídky bude čestné prohlášení Dodavatele, že nabídková cena:

a) obsahuje veškeré náklady dodavatele nezbytné k dodání předmětu veřejné zakázky,

b) je nejvýše přípustná, pro celý rozsah a celou dobu plnění veřejné zakázky a je garantována do 31.12.2018

c) nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů kurzových, ani odlišného personálního zabezpečení zakázky.

Toto prohlášení je uvedeno v Krycím listu (Příloha č. 1 – Krycí list nabídky).

7. Platební podmínky

·Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

·Dodávka bude proplacena na základě faktury.

·Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dnů po jejím doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele.

8. Návrh kupní smlouvy

Dodavatel je povinen předložit v nabídce výhradně návrh kupní smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek(Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy), podepsaný oprávněnou osobou.

Dodavatel je oprávněn měnit pouze tyto body:

·Smluvní strany – části příslušející prodávajícímu

·Předmět koupě – typ, výrobní číslo, rok výroby

·Kupní cenu – vyčíslení ceny za dílo bez DPH, DPH, cena díla celkem

·Délku záruky – minimálně 36 měsíců

·E-mail pro nahlášení písemné reklamace

9. Požadavky na obsah, zpracování a uspořádání nabídky

·Nabídku podá dodavatel písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce a v souladu s formálními, technickými a smluvními požadavky zadavatele. Nabídka a všechna čestná prohlášení vyžadovaná touto výzvou, musí být podepsána dodavatelem, či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

·Nabídka bude svázána a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:

a) řádně vyplněný a podepsaný krycí list nabídky poskytnutý zadavatelem,

b) doklady o splnění kvalifikace dle bodu 5. této výzvy,

c) návrh kupní smlouvy poskytnutý zadavatelem podepsaný oprávněnou osobou dle bodu 9. výzvy,

d) popisky a fotografie stroje určeného k dodání, včetně technických parametrů a technických podmínek, ze které bude patrné splnění požadavků dle bodu 4. Technické podmínky této výzvy. Tato technická specifikace bude následně tvořit přílohu kupní smlouvy.

10. Kritéria hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

11. Lhůta pro podání nabídky, způsob a místo pro podávání nabídek

Zadávací řízení je zahájeno dne 24.10.2018.Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, tj. 25.10.2018 a končí dne 09.11.2018 v 09:00 hodin. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou automaticky vyřazeny a o této skutečnosti bude dodavatel informován.

Místo pro doručení nabídek je kancelář zimního stadionu Nová Paka, Havlova 1795, 509 01 Nová Paka (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu kanceláře (kontakt: +420 493 721 973, +420 777 857 721), nejpozději do 09:00 hodin dne 09.11.2018. Rozhodující je prezenční razítko podacího místa zadavatele. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Nabídky budou podány v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Automatické sněžné dělo vrtulové - NEOTEVÍRAT“.

Obálky s nabídkou budou na zadní straně, na uzavření, opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce dodavatele. Na obálkách s nabídkami bude uvedena adresa, na níž je možné zasílat další korespondenci.

12. Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 09.11.2018 v 09:00 hod. Místem otevírání obálek je sídlo zadavatele.

13. Další podmínky soutěže

·Variantní řešení nabídek není připuštěno.

·Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené dodavateli v nabídkách.

·Zadavatel předložené nabídky dodavatelům nevrací.

·Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel dodavatelům nehradí.

·Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, kdykoli v průběhu soutěže až do doby uzavření kupní smlouvy.

·Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky soutěže, a to písemně a všem dodavatelům soutěže shodně.

·Při nerespektování podmínek uvedených v zadávací dokumentaci bude dodavatel vyřazen!

14. Uzavření kupní smlouvy

·Uzavřením výběrového řízení a oznámením výsledku soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.

·Pokud se zadavateli nepodaří uzavřít kupní smlouvu s vítězným dodavatelem, může zadavatel rozhodnout o zrušení výběrového řízení.

V Nové Pace dne 24. 10. 2018

 
MUDr. Miroslav Forman, předseda

Bohumil Šmika, jednatel

přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 - Písemná výzva a zadávací dokumentace

Příloha č. 4 - Vyjádření k žádosti o změnu parametrů

Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři